Instalacja i montaż

Nasza Firma prowadzi profesjonalny montaż oparty na długoletnim doświadczeniu producenta.

Zbiorniki muszą być posadowione na 10 – centymetrowej warstwie piasku. Przestrzeń pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu ( min. 30cm ) musi być wypełniona mieszanką piasku z cementem w proporcji: 50 kg cementu na 1 m³ piasku. Ilość cementu na m³ piasku wzrasta proporcjonalnie do zagrożenia osadnika wodami gruntowymi. Zbiornik należy stopniowo napełniać wodą w miarę zasypywania wykopu.

 

UWAGA :

Należy się upewnić, że piasek lub ziemia służąca do osypki nie zawiera ostrych przedmiotów mogących uszkodzić ściany zbiorników. Osadnik należy wypoziomować wzdłuż osi podłużnej ( linii przepływu wlotu – wylotu ). Zaleca się umieszczenie osadnika na zewnątrz, jak najbliżej budynku ( od 3 do 10 m ) rys . Przewód dopływu między budynkiem a osadnikami jest jedynym elementem oczyszczalni, w którym nie zachodzi jeszcze żaden proces biologiczny. Im większa jest odległość od budynku do zbiornika, tym większe ryzyko oziębienia ścieków, aż do ich do ewentualnego ( w czasie mrozów ) zestalenia, co może doprowadzić do czasowego zapchania przewodów.

Należy więc :

a) umieścić zbiornik nie dalej niż 5 m od budynku,

b) ocieplić przewód, jeżeli odległość ta jest większa

c) nachylić przewód co najmniej o 2 cm/m

 

Zbiorniki instaluje się zwykle na głębokość ok. 30 – 50 cm pod powierzchnią ziemi (pokrywy włazów ok. 15 cm pod ziemią). Można wówczas zastosować jedną nadbudowę włazu wysokości 30 cm . W przypadku posadowienia zbiornika głębiej, tj. ok. 70 – 80 cm ( sytuacja niepożądana ) lub na głębokości normalnej (30-60 cm), lecz miejscu przejazdu pojazdów, osadnik należy chronić płytą betonową.

 

Przy instalowaniu zbiorników w terenie podmokłym należy zastosować płytę betonową na dnie wykopu

i pasy kotwiczne.

 

 

POSADOWIENIE ZBIORNIKA NA MAŁEJ GŁĘBOKOŚCI (ROZWIĄZANIE OPTYMALNE)

 

PRZED POSADOWIENIEM ZBIORNIKA :

 

Upewnić się, co do dobrego stanu i gotowości instalacji wewnątrz zbiornika.

W osadnikach gnilnych wypełnić kosze puzzolaną.

Umieścić pokrywy na właściwych włazach

Upewnić się, że przewody kanalizacyjne są przystosowane do otworów wlotowych zbiorników.

 

Zbiornik posadawia się bezpośrednio na 10–cio centymetrowej warstwie piasku.

 

Przestrzeń między ścianą wykopu a zbiornikiem musi wynosić, co najmniej 30cm.

 

Przestrzeń ta będzie wypełniana warstwami piasku z cementem ( w porcji 50kg cementu na 1m³ piasku).

 

UWAGA :

W miarę zasypywania zbiornika należy wypełniać go wodą aż do przelania przez otwór wylotowy ( w momencie pełnego zasypania).

 

TYPOWA INSTALACJA ZBIORNIKA

UWAGA :

Piasek stabilizowany należy obsypać dookoła zbiornika 50 – cio centymetrowymi warstwami. Każda warstwę należy zlać wodą i odczekać około 0,5 godziny przed położeniem następnej warstwy.

 

 

POSADOWIENIE ZBIORNIKA NA GŁĘBOKOŚCI DO 75 CM

 

Zbiornik może być posadowiony na pewnej głębokości ( nie głębiej jednak niż 75 cm). W tym wypadku należy zainstalować nadbudowy w celu umożliwienia dostępu do zbiornika.

 

POSADOWIENIE ZBIORNIAKA NA GŁEBOKOŚCI WIEKSZEJ NIŻ 75 CM

 

Bywa, że zbiornik musi być posadowiony głębiej niż 75 cm pod powierzchnia ziemi.

 

W tym wypadku należy przewidzieć płytę betonową nad zbiornikiem (odciążającą ).

W przypadku płyt betonowych należy konsultować się z projektantem, aby wykonać to zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pokrywy włazów muszą znajdować się na poziomie ziemi ( musi być do nich dostęp )

Płyta betonowa przysypana jest ziemią.

 

POSADOWIENIE ZBIORNIKA W TERENIE PODMOKŁYM

 

W przypadku instalacji w terenie podmokłym należy przewidzieć na dnie wykopu płytę betonową.

 

Waga płyty betonowej musi być, co najmniej równa wadze zbiornika wypełnionego wodą .

Płyta betonowa musi być wyposażona w klamry ze stali nierdzewnej, do których przymocowane będą pasy kotwiczne.

Ilość pasów kotwicznych ustala się według reguły: 1 pas na 5 m³ zbiornika (zbiorniki 2000L i 3000L również się kotwi )

 

 

 

UWAGA :

Nie stawiać zbiornika bezpośrednio na płycie betonowej. Między płytą a zbiornikiem położyć 10–cio centymetrową warstwę piasku.